Hệ thống điều khiển và phần mềm điều khiển cấp liệu lò nung clinke

19/01/2016

 

Phần mềm có chức năng điều khiển tỉ lệ nuớc theo liệu đảm bảo  nước luôn luôn bám theo bột liệu theo tỉ lệ đặt trước.


Công ty Xi măng X18