Phần mềm điều khiển nhiệt độ trong quá trình đông kết bê tông

19/01/2016

Nhiệt độ môi trường khi cho mẫu vào bằng nhiệt độ mẫu bê tông tại tâm mẫu.
Nhiệt độ môi trường luôn khống chế bằng nhiệt độ tại bề mặt của mẫu sao cho không có quá trình trao đổi nhiệt giữa môi trường và mẫu.

  • Tự động vẽ biểu đồ và ghi nhiệt độ các điểm đo đã nêu theo thời gian.
  • Tự động điều chỉnh nhiệt độ môi trường đảm bảo yêu cầu nhiệt độ tạo thành mẫu và môi trường bằng nhau với khác biệt cho phép 0.1˚C.
  • Ứng dụng tại công ty thí nghiệm điện 1.